این گام به قصد لگام گزارش همه دروس تازی یازدهم و همچنین آموزش مقررات و از همه پرارج باطراوت گشودن تمرینات تازی یازدهم را استتار داده است گام به گام کتاب کار زبان دوازدهم کل کتاب PDF . این برنامه را بارگزاری کنید و گدازش ورزش های همه نامک های کلاس دوازدهم رویه همه مقر (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. کوشش کنید آموزش زبان تازی را از اولش بهبودیافته بخوانید چین بتوانید از ثانیه

تماس با ما